Agenda

 

NZi verzorgt (incompany)trainingen rondom verschillende thema's zoals innovatie, klantgericht werken en slim plannen. Voor meer informatie over onze cursussen en trainingen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. 

 

Hieronder treft u alle opleidingen die binnenkort door NZi worden georganiseerd. Voor het inplannen van incompanytrainingen kunt u met ons een afspraak maken.
resultaatgericht roosteren op basis van de roosterboog

Begindatum: Donderdag 28 maart 2019

Prijs: € 825,00
dag 1:  € 412,00
dag 2:  € 413,00

Details:

Resultaatgericht roosteren op basis van de roosterboog.

 

Welkom! Voor u ligt een opleiding resultaatgericht roosteren van NZi.  Deze opleiding helpt u met het doorvoeren van een effectieve en efficiënte capaciteitsplanning en het maken van gezonde roosters. De opleiding richt zich ook op het sociale aspect, namelijk het realiseren van een positieve blik van medewerkers over degenen die verantwoordelijk zijn voor deze processen. Dit alles binnen de kaders van de zogenoemde roosterboog. Binnen deze boog worden alle elementen die te maken hebben met het roosteren behandeld. De principes van het rooster en de daarbij behorende vraagstukken zijn voor veel afdelingen gelijk. Of je nu binnen een zorgafdeling werkt, in de thuiszorg je werk doet of op een SEH of OK werkt. We hebben allemaal te maken met roosters en een privé belang.

 

Resultaatgericht roosteren is voor organisaties ontwikkeld om te reageren op de recente veranderingen in de gezondheidszorg. Veel organisaties besluiten de processen rond capaciteitsplanning en roosteren op een toekomstbestendige manier vorm te geven. Deze training helpt deze organisaties om de te leveren zorg en het aantal beschikbare medewerkers duidelijk in kaart te brengen zodat het juiste personeel de te leveren zorg levert. Dit alles binnen een waardige, kwalitatieve en veilige omgeving.

Veel roosteraars, leidinggevenden en planners hebben de training al gevolgd en uitkomsten van de training zijn binnen verschillende zorgorganisaties succesvol geïmplementeerd.

Wij zouden het mooi vinden u op deze tweedaagse training te ontmoeten om samen zorg te dragen voor een effectieve en efficiënte capaciteitsplanning en het maken van gezonde roosters!

 

Programma cursus resultaatgericht roosteren  Dag 1:

Introductie, kennismaking  en toelichting op het programma

Knelpunten en belemmeringen bij sturen op personeel en resultaat (het rooster)

Wat zijn de meest voorkomende knelpunten bij roosterplanning en roosterverwerking in het algemeen? De deelnemers wordt gevraagd wat de grootste knelpunten zijn in hun praktijk van personeelsinzet. De knelpunten worden vervolgens bij de verschillende onderwerpen in de cursus behandeld.

De formatieberekening en het jaarplan binnen de kaders van resultaatsturing

Hoe kan ik vaststellen hoeveel personele formatie nodig is om het hele jaar de bezetting te kunnen realiseren? Met welke factoren moet ik rekening houden?

Hoe kan op voorhand een efficiënte en effectieve afstemming tussen de werklast en het beschikbaar aantal uren aan personeel gerealiseerd worden? Deze afstemming betreft het aantal benodigde uren voor de basisbezetting en het aantal beschikbare uren voor inzet van personeel. Hoe kunt u goede afstemming tussen werklast en personeelsbezetting  realiseren? Aan de hand van een tweetal inleidingen en daaropvolgende discussie worden de vragen beantwoord.

Systematiek  voor de opbouw van een periode rooster

Welke volgtijdelijke stappen  moeten worden doorlopen om een perioderooster op te bouwen. Wat is de hiërarchie van de stappen? Ook wordt ingegaan op de wijze waarop het dienstrooster, in de vorm van een matrix, ingevoerd kan worden. Ook zelfroosteren en andere vormen daarvan komen aan de orde. 

Regelgeving  en roostervuistregels

Vanuit de herziene arbeidstijdenwet en de CAO’s worden de consequenties voor het inroosteren van diensten toegelicht. Vanuit de hersteltijd tussen diensten wordt toegelicht hoe de roostervuistregels bij voorkeur gehanteerd dienen te worden, waarbij de beperkingen bij het roosteren van diensten worden besproken.

 

Programma cursus resultaatgericht roosteren Dag 2

Terugrapportage huiswerkopdracht

Elke stap in de roosteropbouw wordt met de cursisten doorlopen. Hierbij worden de knelpunten geïnventariseerd en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

•             Formatieberekening

•             Toepassing jaarplan

•             De keuze van de doorlopen stappen bij de opbouw van het rooster

•             Gehanteerde regelgeving en roostervuistregels

 

 

De Wet Flex in de praktijk.

Op basis van de eerste cursusdag is afgesproken dat er aandacht zou komen voor de wet flex alswel de flexwet.

Onderhandelen en regie voeren.

Op basis van een onderhandelingsgame wordt inzicht verkregen in de eigen manier van onderhandelen en communiceren.

Werklast, diensten en organisatie van het werk

Hoe goed is de afstemming van de zorgvraag en de werklast op de diensten conform het basisdienstenpatroon? Welke mogelijkheden zijn er voor verbetering? Tegen welke grenzen loopt u op? Opdracht: bepalen van het werklastprofiel.

Roosterbeleid: knelpunten en verandering

Bespreking van de consequenties van het toegepaste roosterbeleid en de in kaart gebrachte knelpunten voor de verschillende deelnemers.Deelnemers gaan in groepen aan de slag om de belangrijkste knelpunten op te lossen of voorwaarden te bedenken om resultaatgericht te kunnen plannen. Vervolgens wordt besproken welke barrières deelnemers ervaren bij het veranderen van het roosterbeleid en wie zij om hulp moeten vragen.

"Losse eindjes" en invullen van een persoonlijk actieplan

 

 

 

 

 

Bijzonderheden: Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij koffie, thee en een lunch.


CONTACTGEGEVENS

NZi
Koningsweg 26
6816 TD Arnhem

Telefoon: 06 510 175 28
Fax: 0651017528
E-mailadres: info@nzi.nu


PROGRAMMA


Dag 1, Donderdag 28 maart 2019


Dag 2, Donderdag 11 april 2019